Vino și tu la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei" Galați

Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Andrei" este un liceu de top, foarte cunoscut în orașul Galați. Înscrie-te si TU!

Secția Pastorală
(preot)
24 locuri de băieți

Secția Patrimoniu
(pictor)
24 locuri de băieți și fete

Sesiunea I

7-14 iunie Înscrierea pentru probele de aptitudini;
15-18 iunie Echivalarea probelor de aptitudini;
16 iunie Interviul/colocviul/proba orală constă în: a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; b) motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic; c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
18 iunie Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini. (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Sf. Andrei din Galați.
*Notă: În vederea obținerii binecuvîntării, elevii vor completa dosarele cu: anexa la fișa de înscriere (de la școala unde termină clasa a VIII-a) și declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte, care poate fi descărcată de pe pagina web a unității (www.seminarulsfandrei.ro).
Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.
Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
Proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.
Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. 
Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.