Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Adresa de E-mail pentru admiterea la Seminarul Teologic Ortodox Sf. Andrei Galati: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Accesati pagina: http://www.seminarulsfandrei.ro/admitere pentru mai multe informatii referitoare examenului de admitere la Semiarul Teologic Ortodox Sf. Andrei din Galați

AFIS ADMITERE 2021

ADMITERE 2021
Sesiunea I

7-14 iunie: Înscrierea pentru probele de aptitudini;

15-18 iunie: Echivalarea probelor de aptitudini;

16 iunie: Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului.

18 iunie: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini. (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)


Sesiunea II

29 iulie: Afișarea situatiei locurilor ramase libere;
29 iulie: Înscrierea pentru probele de aptitudini;
30 iulie: Desfășurarea / Echivalarea probelor de aptitudini;
30 iulie:  Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului.

02 august: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini. (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor

Acte necesare
La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Sf. Andrei din Galați.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 cerere de înscriere (download;)
 anexa la fișa de înscriere;
 certificat de naştere – copie;
 fişa medicală în original (download);
 declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (download);
 adeverință / Certificat de botez (ortodox) - copie;
 recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 binecuvântarea chiriarhului locului(se va completa o cerere la secretariatul  insituției)


 
PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE  ȘI PATRIMONIU

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web/pagina de facebook a şcolii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare cla din învăţământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

3.1. anexa la fişa de înscriere;

3.2. certificat de naştere - copie;

3.3. fişa medicală în original;

3.4. declaraţie din partea candidatului şi a rintelui/reprezentantului legal al acestuia au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi sunt de acord să-l respecte;

3.5. adeverinţă/certificat de botez - copie;

3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

3.7. binecuvântarea chiriarhului locului.

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

6) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

7) Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie fie minimum 7 (şapte).

8) Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu, examenul de admitere va

cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini  (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul  de Religie/profesorul de Educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:

APT = (VCR + VA) / 2, unde:

- VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V - VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.

10) Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la

Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările ulterioare.

11) În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V - VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V - VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.

12) Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmitereadocumentelor pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ.

 

 

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):
1. Crearea lumii (Cls. V)
2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)
3. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)
4. Mărturisirea Sfintei Treimi în „Simbolul de credință” (Cls. VIII)
5. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)
6. Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni - Pilda semănătorului (Cls. VIII)
7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)
8. Optimismul şi stăruința în viața omului – Dreptul Iov (Cls. VIII)

LINK către temele pentru admitere: http://seminarulsfandrei.ro/images/Admitere_2019/Teme_admitere_Seminar.pdf

*Notă: În vederea obținerii binecuvîntării, elevii vor completa dosarele cu: anexa la fișa de înscriere (de la școala unde termină clasa a VIII-a) și declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte, care poate fi descărcată de pe pagina web a unității (www.seminarulsfandrei.ro).
Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.
Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Bibliografie
Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
Mica Biblie;
Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Metodologie:

CALENDAR ADMITERE 2021

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de statadmitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

ORDIN Nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Procedura privind modalitatea de comletare si transmitere a fiselor de inscriere ale candidatilor si de inregistrare a datelor in baza de date pentru admiterea computerizata in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

ORDIN Nr. 4532/2020 din 15 iunie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

OME_ENVIII_BAC_3237_05022021

OME_ENVIII_BAC_3237_05022021_Anexa_2

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Galati
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretariat: 0236.411431
Whatsapp / Pr. Spiritual: 0743930160

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar